Voorwaarden en Condities

Welkom bij Bubbleteahub!

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften uiteengezet voor het gebruik van de website van Bubbleteahub, te vinden op https://bubbleteahub.com.

Door het bezoeken van deze website gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen. Niet blijven gebruiken Bubbleteahub als u niet akkoord gaat met alle van de voorwaarden en bepalingen op deze pagina te nemen.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw", verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich conformeert aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "De Onderneming", "Ons", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar onze Onderneming. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren voor het uitdrukkelijke doel om aan de behoeften van de Cliënt te voldoen met betrekking tot de levering van de door de Vennootschap vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van het gebruik van cookies. Door de toegang tot Bubbleteahub, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met de Bubbleteahub's Privacy Policy.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek te achterhalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het zo gemakkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/advertentie partners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, Bubbleteahub en/of haar licentiegevers zijn eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Bubbleteahub. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot dit van Bubbleteahub voor uw eigen persoonlijk gebruik onderworpen aan de beperkingen die in deze voorwaarden en bepalingen.

Dat mag je niet doen:

 • Herpubliceren materiaal van Bubbleteahub
 • Verkoop, verhuur of sub-licentie materiaal van Bubbleteahub
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van Bubbleteahub
 • Inhoud herverdelen van Bubbleteahub

Delen van deze website bieden een mogelijkheid voor gebruikers om te posten en meningen en informatie uit te wisselen in bepaalde gebieden van de website. Bubbleteahub niet filteren, bewerken, publiceren of beoordelen Reacties voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Bubbleteahub, haar agenten en / of filialen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, Bubbleteahub is niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en / of geleden als gevolg van het gebruik van en / of plaatsing van en / of verschijning van de opmerkingen op deze website.

Bubbleteahub behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en om alle opmerkingen die kunnen worden beschouwd als ongepast, beledigend of veroorzaakt schending van deze Algemene Voorwaarden te verwijderen.

U garandeert en verklaart dat:

 • U bent gerechtigd de Opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle noodzakelijke licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De Opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
 • De commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt
 • De commentaren zullen niet worden gebruikt om handel of klanten te werven of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent hierbij Bubbleteahub een niet-exclusieve licentie te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen machtigen te gebruiken, te reproduceren en bewerken van een van uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen een link naar onze Website plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Regeringsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van online-gidsen kunnen naar onze Website linken op dezelfde wijze als zij naar de Websites van andere in de lijst opgenomen bedrijven hyperlinken; en
 • Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, behalve non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en fondsenwervende groepen voor liefdadigheid, die geen hyperlink naar onze website mogen maken.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere informatie op de Website, zolang de link (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring impliceert van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com gemeenschap sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internet portalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link niet zou maken ons kijken ongunstig voor onszelf of aan onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve records met ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Bubbleteahub; en (d) de link is in de context van algemene bron informatie.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen, zolang de link (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet valselijk sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven vermeld staan en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar Bubbleteahub. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contact informatie, alsmede de URL van uw site, een lijst van URL's van waaruit u van plan bent te linken naar onze Website, en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u zou willen linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties mogen als volgt hyperlinken naar onze Website:

 • Door gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruikmaking van de uniform resource locator waarnaar wordt verwezen; of
 • Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen gebruik van Bubbleteahub's logo of andere illustraties zal worden toegestaan voor het koppelen van afwezigheid van een handelsmerk licentie-overeenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website wijzigen.

Aansprakelijkheid inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Op geen enkele website mogen links verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins in strijd zijn met, of pleiten voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.

Uw privacy

Lees Privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt in met het onmiddellijk verwijderen van alle links naar onze Website op verzoek. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk ogenblik te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid te beperken op een wijze die niet is toegestaan onder het toepasselijk recht; of
 • onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die krachtens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis ter beschikking worden gesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.